قهوه خونه - بحث آزاد

قهوه خونه - بحث آزاد

اینجا قهوه خونه آرسناله! جایی که من و شما و همه آرسنالی های دیگه دور هم جمع میشیم و از حال و هوای همدیگه باخبر میشیم و گپ میزنیم. صحبت از هر چیزی اینجا آزاده و تجربه نشون داده که قهوه خونه باعث و بانی دوستی های زیادی بین آرسنالیا بوده. پس این سنت قشنگ آرسنالی رو حفظ کنیم!