فابریتزیو رومانو در مورد توماس پارتی و حسام عوار:

"باید بگوییم که در لیست آرسنال، آنها می خواهند یکی را از بین پارتی یا عوار بخرند. بنابراین آنها اهداف آرسنال هستند. در حال حاضر اگر آرسنال نخواهد بازیکنی را بفروشد، خرید هر دوی آنها غیرممکن است."

"موقعیت اتلتیکومادرید برای پارتی اینگونه است که می گویند باید ۵۰ میلیون یورو برای خرید بازیکن پرداخت کنید. در حال حاضر خریدن پارتی با مذاکره کردن،‌ غیرممکن است. فقط پرداخت بند فسخ قرارداد مد نظر آنهاست. خود بازیکن هم منتظر است زیرا اگر آرسنال او را در این تابستان نخرد، با اتلتیکو تمدید خواهد کرد. همچنین پارتی منتظر این است که ببیند آرسنال در هفته های آینده چه کار خواهد کرد."