فابریزیو رومانو درباره حوسم عوار :

عوار خودش خواهان این است تا به آرسنال بپیوندد، ولی فعلا پیشنهاد جدی برای او ارائه نشده است. لیون قیمت ۶۰ میلیون یورویی روی او گذاشته است. آرسنال چندین بار با مدیر برنامه های عوار صحبت کرده است. خود بازیکن دوست دارد به آرسنال بپیوندد.