📝 اسکای اسپورتس

🔻 آرسنال همچنان به داوید رایا علاقه مند است.

🔻 آرسنال حاضر است پیشنهاد قبلی خود را به حدود 15 میلیون پوند رسانده و بازیکن را به صورتی قرضی به برنتفورد منتقل کند.