📝 نیک ایمز | گاردین

🔻 اگر قرار باشد آرتتا از میان عوار و پارتی یک گزینه را انتخاب کند، اولویت او جذب عوار خواهد بود.

🔻 پیش از آنکه آرسنال به سراغ اهداف خود برود باید کارهای زیادی انجام شود، از جمله مشخص شدن جانشین مارتینز.