💬 ژان میشل اولاس (رئیس باشگاه لیون)

🔻 فکر نمی کنم آرسنال عوار را به خدمت بگیرد. آن ها پیشنهادی نداده اند و به نظر نمی رسد که بخواهند پیشنهادی ارسال کنند یا شاید نتوانند قیمت او را پرداخت کنند.