💬 گابریل ماگالیایْس در گفتگو با گلوب اسپورت برزیل

🔻 ژانویه در تست های پزشکی اورتون شرکت کرده بودم و پیش از عقد قرارداد با آرسنال، با ناپولی نیز به توافقات شخصی رسیده بودم اما خوشحالم که در نهایت به آرسنال آمدم.

GunnersTrust
۱ ماه پیش