💬 فابریتزیو رومانو

🔻اتلتیکو به غیر از سوارس، در حال مذاکره با آرسنال جهت انتقال قرضی توریرا همراه با بند خرید است.
🔻 آرسنال خواهان فروش دائمی است تا بتواند بار دیگر برای خرید عوار یا پارتی اقدام کند.
🔻 اتلتیکو نیز پیش از خرید بایستی بازیکنی را به بفروش برساند.