آرتتا در مورد پیوستن رونارسون:

ما می خواهیم که رقابتی سالم برای پست هایمان ایجاد کنیم و مشتاقیم تا ببینیم الکس عمق بیشتری به پست دروازبانی ما بدهد.

GunnersTrust
۱ ماه پیش