ادو در مورد تمدید اوبا:

"واضح است که اوبا عاشق این باشگاه و ارزش های ما در داخل و بیرون زمین است. مشخص است که بازیکن خیلی مهمی برای تیم ماست بنابراین همه ما خوشحالیم که آینده اش را به آرسنال متعهد شده. انگیزه فراوانی برای همه ماست، هواداران، هم تیمی هایش و همچنین کارکنان باشگاه."

GunnersTrust
۱ ماه پیش