♦️ رونارسون در مورد ویژگی های خود:

"باید بگویم که من یک دروازبان مدرن هستم. یکی از بهترین ویژگی هایم اینست که با پاهایم راحت کار میکنم. می توانم با پای راست یا چپ بازی کنم. از اینکه به عنوان سویپر بازی کنم نمی ترسم و در تقابل های یک به یک خیلی خوب هستم."

GunnersTrust
۱ ماه پیش