♦️ رونارسون:‌ ما دروازبانان باید ذهنیت قدرتمندی داشته باشیم

"برای ما دروازبانان، داشتن ذهنیت قوی لازم است زیرا ما در پستی بازی میکنیم که اگر یک اشتباه کنیم، منجر به گل می شود. باید این ذهنیت را داشته باشید که بهترین عملکرد را از خود بخواهید تا کمتر اینگونه اشتباهات را انجام دهید. به همین دلیل است که باید سخت تلاش و تمرین کنید تا بتوانید در بازی ها بهترین عملکرد را داشته باشید."

GunnersTrust
۱ ماه پیش