💬 جیمز اولی

🔻 به من گفته شده که گندوزی درخواست خروج نداده است و آینده او هنوز نا مشخص است.
🔻 باشگاه به پیشنهادات برای او گوش فرا خواهد داد اما در حال حاضر پیشنهاد جدی برای گندوزی وجود ندارد که او بخواهد برای خروج از باشگاه تلاش کند.