💬 دیوید اورنستین

🔻 لیون و علی الخصوص رئیس آن ها اولاس، مذاکره کنندگان سرسختی هستند و این می تواند مسائل مربوط به عوار را پیچیده کند.
🔻 از طرف دیگر ادو رابطه بسیار خوبی با جونینیو مدیر ورزشی لیون دارد و همچنین عوار موکل همان آژانسی است که امور میکل آرتتا را مدیریت می کند.