💬 دیوید اورنستین

🔻 اهداف اصلی آرسنال عوار و پارتی هستند و آرسنال برای جذب آن ها تلاش خواهد کرد.
🔻 هنوز مشخص نیست که آن ها می توانند هر دو بازیکن را به خدمت بگیرند یا خیر.