📝 دیوید اورنستین | اتلتیک

🔻 رم برای خرید الکساندر لکزت از آرسنال ابراز علاقه کرده بود اما رقمی که آن ها حاضر بودند برای این بازیکن پرداخت کنند پایین تر از مبلغ درخواستی آرسنال بود.