💬 دیوید اورنستین

🔻 آرسنال در حال فراهم کردن تمام مقدمات ضروری جهت انتقال پارتی است از قبیل تست پزشکی در اسپانیا و ...