♦️ بالوگان: از آرتتا ممنونم که به من فرصت بازی داد

🔸 احساس فوق العاده ای دارم. خیلی وقت بود منتظر این لحظه بودم. فقط می توانم از میکل و دستیارانش برای این فرصت تشکر کنم و امیدوارم بیشتر شود. مسیر خیلی سختی را طی کردم. در باشگاه های دیگر دوران آزمایشی داشتم اما فکر میکنم در آکادمی با گذر زمان بازیکن بهتری شدم.

🔸 خلا نبود هواداران امشب حس می شد. اما مطمئنم آنها از خانه حمایت می کردند. آنها می توانند از من انتظار انرژی بیشتری داشته باشند و گلهای زیادی بزنم. دوست دارم از تیم جوانان به تیم اصلی راه پیدا کنم و مهم است که این روند را ادامه دهم.

GunnersTrust
۳ هفته پیش