♦️ آرتتا: ما انتظار داریم که هر بازی پیروز شویم و این استانداردی است که برای خود در نظر گرفته ایم. بنابراین اگر کسی اعتقاد دارد که بردن یکی دو بازی خوب است، کاملا اشتباه می کند و من این را اصلا قبول نمی کنم. این ذهنیت اصلا قابل قبول من نیست و واضح است که شایسته این باشگاه هم نیست. مسئولیت کامل این موضوع با من است و اکنون باید راهی برای انجام آن پیدا کنم.

GunnersTrust
۲ هفته پیش