یان رایت: زمانی که به تو نیاز داشتیم،‌ در کنار ما بودی. خیلی از اسطوره هایمان ما را ترک کردند، آنهم زمانی که به حضورشان نیاز داشتیم. پس برای ما هواداران آرسنال، تو یک اسطوره هستی. عاشقت هستیم کاپیتان!

GunnersTrust
۱ ماه پیش