کاربر سایت

Aliyaqubi1364

Ali Yaqubi 6

2005
Henry
Arteta
Berkamp
Holland
14
Arsenal
قهرمانی بدون شکست
من عاشق سبک بازی ارسنال شدم و هستم