کاربر سایت

Leila88

لیلا 247

2006
تیری آنری
آرسن ونگر
تیری آنری
فرانسه
14
نیم ملی فرانسه
زمانی که آرسنالی شدم و تمام گل های آنری