کاربر سایت

Mohammadgunner

محمد مهدی تاجی 65

2009
الکساندر لاکازت
آرسن ونگر
دنیس برگکمپ
هلند
10
-
پیوستن اوبامیانگ به آرسنال
هوادار متعصب توپچی های لندن