کاربر سایت

samgunner

سام نعمتی 78

2002
تیری هانری-دنیس برگکمپ-پاتریک ویرا-رابرت پیرس-ینس لمن-تونی آدامز-یان راین-دیوید سیمن- مسعود اوزیل
ارسن ونگر
فرانسه
10
رئال مادرید